KODEKS ETYCZNY STOWARZYSZENIA BEHAWIORYSTÓW I TRENERÓW COAPE


Wszyscy członkowie Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE SBiT (CAPBT: COAPE Association of Behaviourists and Trainers)przestrzegają następujących zasad Kodeksu Etycznego:

 1. Członkowie Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE SBiT (CAPBT, COAPE Association of Behaviourists and Trainers), zwanego dalej Stowarzyszeniem, oferują swoje usługi klientom, którzy potrzebują pomocy w zakresie terapii zachowań psa, kota lub zwierząt towarzyszących. Dobro pacjenta i klienta jest wartością nadrzędną i nie będzie narażone dla celów komercyjnych.
 2. Członkowie Stowarzyszenia poczuwają się do odpowiedzialności przed klientami, pacjentami oraz przed ogółem społeczeństwa. Ich interwencje nie mogą powodować dających się uniknąć psychologicznych i/lub fizycznych szkód i/lub cierpienia (np. za pomocą kolczatek, obroży zaciskowych, obroży elektrycznych lub innych narzędzi bądź metod awersyjnych powodujących ból, strach, dyskomfort psychiczny i fizyczny). W przypadku, gdy klient już stosuje tego typu metody lub/i narzędzia, celem behawiorysty jest jak najszybsze bezpieczne wyeliminowanie ich oraz edukacja opiekuna w zakresie ich szkodliwego wpływu na dobrostan zwierzęcia.
 3. Interwencje członków Stowarzyszenia z założenia są praktycznym zastosowaniem wiedzy opartej na naukowych podstawach w połączeniu z doświadczeniem w pracy ze zwierzętami. Członkowie Stowarzyszenia zobligowani są do ciągłego podnoszenia swoich kompetencji w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe. Jeśli interwencja ma mieć charakter eksperymentalny, zarówno klient jak i lekarz weterynarii powinni być o tym poinformowani. Członkowie Stowarzyszenia przekazują klientom możliwie dużo informacji dotyczących przebiegu oraz zasadności interwencji oraz o możliwym ryzyku i jego konsekwencjach. Dokładają starań, aby klient nie tworzył nierealistycznych oczekiwań co do wyników interwencji.
 4. W relacji z klientem członek Stowarzyszenia powinien zrobić wszystko, by uchronić klienta przed nadużyciem. Podczas interwencji relacja z klientem jest profesjonalna. Nikt nie nadużywa tej relacji dla niewłaściwych osobistych, zawodowych lub finansowych korzyści oraz nie narzuca klientowi własnych wartości. Członkowie Stowarzyszenia zapewniają poufność (w granicach prawa) informacji zebranych na temat pacjenta i klienta i deklarują nieużywanie ich do niewłaściwych celów. W sytuacji, gdy szczegóły przypadków zostają upublicznione, anonimowość klientów zostaje zawsze zachowana. Zdjęcia, nagrania video lub audio pacjentów, klientów lub ich mienia mogą być robione wyłącznie za zgodą klientów.
 5. Prywatne i zawodowe działania członków Stowarzyszenia nie mogą podważać publicznego zaufania do wykonywanego przez nich zawodu. Nie udzielają oni pomocy jeśli nie są w stanie czynić tego w sposób kompetentny z powodu stanu własnego zdrowia fizycznego, psychicznego lub innych przeszkód.
 6. Członkowie Stowarzyszenia nie nadużywają swojej pozycji zawodowej lub reputacji angażując się w promocję, udzielając poparcia lub sprzedając jakikolwiek artykuł którego użyteczność i zastosowanie nie spełnia standardów etycznych określonych w Kodeksie.
 7. Jeśli członkowie Stowarzyszenia w swojej praktyce zawodowej zatrudniają pracowników lub asystentów nie będących członkami Stowarzyszenia, są odpowiedzialni za zapewnienie przestrzegania przez nich niniejszego Kodeksu Etycznego we wszystkich podejmowanych działaniach.
 8. W wystąpieniach publicznych, podobnie jak w innych dziedzinach aktywności zawodowej, członkowie Stowarzyszenia utrzymują właściwe standardy wiedzy i profesjonalizmu. Przedstawiając swoją działalność trzymają się faktów, nie wygłaszają nierealistycznych stwierdzeń ani niepotwierdzonych dowodami opinii. Wyraźnie zaznaczają, kiedy ich wypowiedzi zawierają osobiste opinie lub kiedy spekulują nie mając poparcia w dowodach.
 9. Członek Stowarzyszenia szanuje punkt widzenia i niezależność innych członków Stowarzyszenia, nie podważa publicznie jego profesjonalizmu lub opinii. Jeśli jeden z członków Stowarzyszenia narusza zasady niniejszego Kodeksu, członek Stowarzyszenia posiadający sprawdzone informacje na ten temat może spróbować rozwiązać problem w nieformalnej rozmowie z tą osobą, a jeśli nie jest to możliwe bądź nie przynosi spodziewanej zmiany postępowania, zwraca się pisemnie do Zarządu Stowarzyszenia z prośbą o wyjaśnienie sprawy.
 10. Członek Stowarzyszenia (o ile sam nie jest jednocześnie lekarzem weterynarii), nie wchodzi w kompetencje lekarza weterynarii. Wszelkie interwencje dotyczące zdrowia zwierzęcia, w tym farmakologiczne, wymagają konsultacji z lekarzem prowadzącym i wprowadzane są na podstawie jego decyzji oraz zgody klienta. Członkowie Stowarzyszenia za obopólną zgodą mogą służyć swoim doświadczeniem oraz obserwacjami lekarzowi weterynarii, natomiast ostateczną decyzję o wprowadzeniu leczenia zawsze podejmuje lekarz.
 11. Członek Stowarzyszenia może zerwać współpracę z klientem, gdy klient stosuje nieetyczne metody wobec zwierzęcia i nie wykazuje gotowości na zmianę, lub wywiera nacisk na Członku Stowarzyszenia, aby stosował nieetyczne i/lub szkodliwe dla zwierzęcia metody i narzędzia pracy oraz gdy w rażący sposób nie stosuje się do wcześniej ustalonego planu terapii
 12. Prawo do używania nazwy oraz logo Stowarzyszenia mają jedynie członkowie Stowarzyszenia.
 13. Rozpowszechniając materiały edukacyjne, artykuły, badania, treści postów, blogów, podcastów, wywiadów i innych treści cudzego autorstwa, członkowie Stowarzyszenia deklarują transparentność w podawaniu źródeł.
 14. Członkowie Stowarzyszenia przekazują klientowi wszelkie informacje, które wpływać mogą na podjęcie przez niego decyzji o nawiązaniu lub kontynuowaniu współpracy, dotyczące:
  • metod i etyki pracy
  • używanego sprzętu oraz sposobu jego działania
  • ryzyka (zarówno związanego z prowadzoną terapią jak i z niestosowaniem się do zaleceń)
  • warunków bezpieczeństwa
  • warunków finansowe
  • warunków zerwania współpracy
  • wszelkich zmiany dotyczące planu terapii
  • prognozy
  • ewentualnego ubezpieczenia
  • odpowiedzialności opiekuna

Członkowie zobowiązują się także do odpowiadania na wszelkie pytania i wątpliwości klienta dotyczące prowadzonej terapii w klarowny sposób. Klient powinien być świadomy, że to on podejmuje ostateczne decyzje, ma prawo odmówić wprowadzenia interwencji, które budzą jego wątpliwości oraz zerwać współpracę w każdym momencie.